Obale raznih kanala, akumulacija, potoka i rijeka se mogu ojačati ECORASTERom i na taj način u potpunosti spriječiti buduća erozija.